Reglement

 • Rommelmarkt Gistel gaat door op 15 mei 2022.
 • Informatie rommelmarkt:
  Via website: https://www.rommelmarktgistel.be
  Email: info@rommelmarktgistel.be
  Voor vragen kunt u de organisator bereiken, op werkdagen tussen 17u en 21u op het nummer 0478/24.90.78.
 • Inschrijvingen bewoners en NIET bewoners:
  Alle standhouders moeten zich vooraf inschrijven om hun stand te reserveren, inschrijven kan vanaf 1 januari 2022.
  Bewoners krijgen voorrang bij het inschrijven en toewijzen van de standplaatsen tot 31 maart 2022.
  De inschrijvingen worden chronologisch behandeld volgens datum en betaling.
  Online via http://www. rommelmarktgistel.be 
  *Overschrijven op rekeningnummer BE86 7380 3086 8250 – BIC KREDBEBB van Rudy Willaert.
  Vermeld uw naam en het aantal meters in het vak mededeling van uw overschrijving.
  *Contante betaling – Pinksterbloemstraat 23 – 8470 Gistel
  Overschrijvingen of contante betaling langer dan 14 dagen uitstel = niet ingeschreven.
  Deelname in de onkosten  2,00 EURO per lopende meter – de dag zelf : 3,00 EURO per lopende meter.
  Bij annulatie na 5 mei 2022 worden geen standgelden meer terugbetaald.
  Bij iedere annulatie, ongeacht het tijdstip, wordt er steeds 4,00 EURO administratiekosten aangerekend. 
  indien er geen plaats meer vrij is, wordt er een numerieke reservelijst aangemaakt.
  Alle betaalde inschrijvingen worden als verworven aanzien en zijn niet terug opvorderbaar. 
  Doorverhuren van standen, op welke wijze de deelname ook verkregen werd, is verboden.
  In voorkomend geval wordt een boete voorzien dat gelijk is aan de normaal verschuldigde deelnamekosten, zijnde € 2,00 per strekkende meter.
  Dit bedrag wordt betaald door de verhuurder ofwel door de huurder aan de organisatoren.
 • Verkeerswijziging en verkeersborden: 
  • Eenrichtingsverkeer van Brugse Baan naar Stampaerthoekweg tot aan Zevekoteheirweg.
  • Toegang tot Gravenbos en Pieter Bortierlaan vanaf Hogenbilk, enkel voor de bewoners, dit wordt aangeduid met borden + organisatie M-Pact zorgt voor regulerend persoon op dit kruispunt. De straten zijn wel bereikbaar voor brandweer en hulpdiensten.
  • Aan de binnenzijde van Pieter Bortierlaan is er parking voorzien voor de standhouders met aanhangwagens en bestelwagens , dit onder tijdelijk toezicht van M-Pact.
  • Geen parking voor voertuigen op kruispunt Galgestraat en Warandestraat uitrit Provoost.
  • Eenrichtingsverkeer via zijkant Okay voor standhouders naar Lijnzaadstraat, E.Vanhevelstraat en A. Peelstraat.
   Opbouw rommelmarkt door standhouders, vanaf 6u00 doorlopend tot 18u00. Het verkeer is terug toegankelijk vanaf 19u.
 • Deelneemde straten:

Warandestraat: (eenrichtingsverkeer)
Linkerkant -> huisnrs 9 t.e.m. 17 – haag Molenhoeve – parking Molenhoeve.
Rechterkant -> huisnrs 6 t.e.m.32 standhouders enkel toegelaten op zijn prive bezit of oprit garage, GEEN standhouders of voertuigen op het VOETPAD (vrije doorgang voor hulpdiensten).
Kleine Warande -> Riolerings- en wegeniswerken vanaf maart 2022.
Tuinlaan, Warandestraat tot Galgestraat.
Lijnzaadstraat, *E.Vanhevelstraat (*geen voertuigen in de stand). en A. Peelstraat.
Pinksterbloemstraat, Paardebloemstraat, Klaverstraat, Madeliefjesstraat.en Boterbloemstraat.

 

 • Parkeerbeleid voor standhouders:

Personen- en volumewagens: toegelaten op de stand mits aanvraag bij inschrijving.
Auto in de stand -> minimum 6 meter, parkeerkaart in het voertuig vooraan zichtbaar.

bestel- en personenwagens met aanhang: NIET toegelaten in de stand

* ’s Morgens:, na het lossen van uw materiaal op de stand, begeeft u zich naar het kruispunt Warandestraat en Kleine Warande – 200 m rechtdoor – linksaf naar de externe betalende parking – € 2,00 per dag Pieter Bortierlaan. De parkeerkaart dient vooraan in het voertuig zichtbaar te zijn.

* ’s Avonds:
Vertrek vanop parking Pieter Bortierlaan – rechts Gravenbos – Links Neerhofstraat – Links Brugse Baan – terug toegang tot alle standen.

 • Parkeerbeleid Bezoekers:
  Volg bewegwijzering gele borden  Rommelmarkt,
  * Sint Jansgasthuisstraat (school SIGO)                                                   90pl
  * Sportstraat (voor KEG Gistel en voor het zwembad),                        69pl
  * Galgestraat (kerkhof),                                                                              25pl
  * Brugsebaan (parking Okay),                                                                   55pl
  * Stationsstraat (Bpost).                                                                              68pl
  * Markt Gistel                                                                                                23pl
 • EHBO hulppost met ziekenwagen op de rommelmarkt

Het Vlaamse Kruis – in de Warandestraat tussen huisnummer 47 en 51 (het wegeltje van Warandestraat naar Burgemeester A. Ronselaan).

 

 

Circulatieplan

 • Vanaf maart 2022 worden er riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd in de kleine warande,
 • Aanleggen van rotonde sportstraat – vaartstraat en her aanleggen verkeersdrempel

een update van het circulatieplan door de cel mobiliteit/veiligheid eind maart 2022, het circulatieplan zal te vinden zijn op www.rommelmarktgistel.be en via communicatie op facebookpagina rommelmarktgistel

 

 • Opbouw standhouders:
  Het plaatsen van de goederen kan vanaf 06u00.
  Vanaf 08u00 worden niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de organisator en kunnen deze toegewezen worden aan ander deelnemers. Alle standen moeten opgeruimd zijn voor 19u00 en de openbare weg moet vrijgemaakt zijn.
  Professionele verkopers moeten over een geldige leurkaart beschikken en identificeren d.m.v. een bord, geplaatst op zijn stand op een voor de klant zichtbare wijze.
 • Veiligheid op de rommelmarkt:
  Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig verkeersvrij van 6u00 tot 18u00.
  Er zal een wegstrook van minstens 3 meter breed vrijgehouden worden, deze strook moet zowel in de grondoppervlakte als in de hoogte vrij zijn, om doorgang hulpdiensten, brandweer noodzakelijk te maken.
  Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende zone mag ingenomen worden.
  Partytenten zullen ten strengste verboden worden, tenzij op aanvraag via de organisator.
  In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van organisatoren, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.
 • Wat mag niet:
  * Het is verboden om te koop aangeboden artikelen op te hangen of vast te maken aan bouwelementen van woningen of andere constructies. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder aangebracht aan derden, met inbegrip van roerende of onroerende goederen die eigendom zijn van de bewoner van het pand van wie de rommelmarkt het voetpad in gebruik heeft.
  * De verkoop van dranken, voedingswaren, bloemen en planten, groenten en fruit, snoep, rookwaren, nieuwe goederen en levende dieren, wapens, onderdelen van wapens, munitie, is verboden. Een rommelmarkt is geen forum, medium, voor het verspreiden van politieke gedachten en publicaties die de goede zeden aantasten.
  * Mogen wij u, als standhouder, vragen bij het verlaten van uw stand alle niet verkochte goederen terug mee te nemen? Het achterlaten van uw goederen en of afval is een vorm van sluikstorten waarvoor overeenkomstig de GAS reglement stad Gistel ( gemeenteraad 7 januari 2016 – art 1.1.7 sluikstorten) een boete van 350 euro forfait aan een meerderjarige, vermeerderd met de opruimingskosten dient betaald te worden.
  * Stand enkel en alleen voorzien voor reclamedoeleinden zijn niet toegelaten. Dit verbod geldt voor producten, handelszaken, politieke, filosofische waarden, enz..
 • De lokale handelaar mag alle artikelen en handelswaar te koop aan bieden die tot hun normaal assortiment behoren, met inbegrip van deze artikelen en handelswaar die volgens artikel 9 van dit reglement aan de deelnemers van de rommelmarkt verboden zijn, mits de nodige wettelijke vergunningen en het correcte handelsregister. De deelnemers niet plaatselijke handelaars zijn verplicht zich gedurende de hele duur van de manifestatie te identificeren via een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de stand.
 • Enkel de organisator heeft de exploitatie van drank- en eetgelegenheden op het parkoers van de rommelmarkt. De organisator kan standen verhuren of gratis ter beschikking stellen aan verenigingen, organisaties of instellingen en sluiten op voorhand een overeenkomst hierover. Zij voldoen aan de filosofische en ethische waarden die de inrichtende organisator voorstelt. De vereniging, organisatie of instelling die op deze wijze een stand verkrijgt identificeert zich duidelijk op de rommelmarkt. In hun stand moeten de naam en de doelstellingen van de vereniging duidelijk kenbaar gemaakt worden.
 • Bij zeer slecht weer maken we een uitzondering. Indien in noodgeval en op initiatief van de standhouder een stand vroegtijdig moet ontruimd worden, zal de standhouder onverwijld contact opnemen met de organisator. Dit contact is echter geen garantie voor de ontruiming.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade zoals opzettelijke vernieling, brand, diefstal, enz. wat ook de oorzaak is. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor zijn stand met daarbij horend materiaal dat hij hierbij inzet of verkoopt. Aan de standhouder wordt enkel een standplaats toegekend door de organisator. De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de stand, eventuele schade, diefstal of ongelukken door toedoen van de standhouder of zijn gebruikte of uitgestalde materialen ten laste worden gelegd.
 • Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden ter plaatse en spoedig, in de meest gunstige zin opgelost.
  Deelnemers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil kunnen verzocht worden onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname­kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.

Rommelmarkt Gistel,